پنل وصفحات پلی کربنات

اگردستگاهتان ظاهر مناسبی نداردوکلیدهای آن فاقد محافظ میباشند ویادستگاهتان دربرابرعوامل خارجی همچون رطوبت ونورحساس است می توانید بااستفاده از پوشش پلی کربنات ظاهری مناسب به دستگاه خودببخشید"ودربرابر رطوبت وعوامل خارجی ازآن محافظت نمایید. پنل های پلی کربنات باهرطرحی که مدنظر شماست طراحی شده ودرمختص دستگاه شماتولید می گرددو برروی پنل کاربری شما که ممکن است شامل صفحه کلید نمایشگرباشدقرارمی گیرد. باتوجه به این موضوع که روش چاپ پلی کربنات بسته به تعدادرنگ وتیراژکارمی تواندبه دوصورت سیلک ویاچاپ دیجیتال ساخته شود. درتعداد کم می توانیدازروش چاپ دیجیتال بهره ببریدکه درتعداد رنگ محدودیتی وجود ندارد"اما امکان برجسته سازی وجودنخواهدداشت. 

آدرس:خیابان طالقانی بعد از مسجد روضاتی جنب کوچه 28 مغازه چهارم
آدرس کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان کارآفرین 10
تلفن:32333969-031
فاکس:32370924-031
ایمیل : behsazmadar@yahoo.com