مدار چاپی دولایه متالیزه DOUBLE-SIDED PCB

Manufacturer of Printable Circuit Board
 مدار چاپی دولایه متالیزه DOUBLE-SIDED PCB
 مدارهای چاپی دولایه از زمانی به صنعت الکترونیک اضافه شدند که مدارات به سطحی ازپیچیدگی رسیده بودند که دیگر بردهای یک لایه جواب گونیاز طراحان وتولید کنندگان نبودند. دربردهای دولایه یک صفحه هادی دریک طرف برد ویک لایه هادی درطرف دیگربرد چسبیده شده است.به این دلیل است که این نوع فیبر مدارچاپی را دولایه نامیده اند.ارتباط بین دولایه هادی (مس هادی دوطرف برد) با استفاده از سوراخ هایی به نام ویا ( VIA) وبا استفاده آبکاری.طلاکاری.هات ایر. ودیگرروش های موجوددرصنعت برقرار میشود. مزایای بردهای دولایه نسبت به بردهای یک لایه زمانی است که ازلحاظ محل قرارگرفتن مدارطراح محدودیت داشته باشد. طراح براحتی میتواند مشکل پیچیدگی ومحل قرارگیری برد را بااستفاده از بردهای دولایه رفع کند.
بیشترین استفاده ازمدارهای چاپی دولایه(متالیزه) عبارتنداز:
1- انواع کنترلرهای صنعتی 
2- منابع تغذیه
3- مانیتورینگ 
4- آمپلی فایرها