مدار چاپی یک لایه (SINGLE-SINGLE PCB)

Manufacturer of Printable Circuit Board
 مدار چاپی یک لایه (SINGLE-SINGLE PCB)
 مدارهای چاپی (pcb) تک لایه نقطه شروع صنعت بردمدارچاپی می باشندوبخاطر مزایایی چون هزینه پایین نسبت به بردهای دولایه وسهولت استفاده نسبت به بردهای دولایه درصنعت بیشترین کاربد رادارندوجزء جدانشدنی صنعت می باشند.تمامی بردهای مدارچاپی ازیک صفحه عایق(فنولیک"فایبرو....)وصفحه های بسیارنازک هادی تشکیل شده اند.دربردهای یک لایه این صفحه هادی (مس)دریک طرف ازمدارچاپی چسبیده شده است.به این دلیل است که این نوع فیبر مدارچاپی را یک لایه نامیده اند.دربردهای یک لایه تمام ترک کشی ها(خطوط مسی)برروی صفحه هادی قراردارند وقطعات درطرف دیگر فیبر قرارمیگیرند.

مدارهای چاپی تک لایه بیشتردرکجا استفاده میگردند؟
1- منبع تغذیه 
2- انواع تایمرها 
3- چاپکرها 
4- انواع سنسورها