پنل وصفحات پلی کربنات

Manufacturer of Printable Circuit Board
پنل وصفحات پلی کربنات
اگردستگاهتان ظاهر مناسبی نداردوکلیدهای آن فاقد محافظ میباشند ویادستگاهتان دربرابرعوامل خارجی همچون رطوبت ونورحساس است می توانید بااستفاده از پوشش پلی کربنات ظاهری مناسب به دستگاه خودببخشید"ودربرابر رطوبت وعوامل خارجی ازآن محافظت نمایید. پنل های پلی کربنات باهرطرحی که مدنظر شماست طراحی شده ودرمختص دستگاه شماتولید می گرددو برروی پنل کاربری شما که ممکن است شامل صفحه کلید نمایشگرباشدقرارمی گیرد. باتوجه به این موضوع که روش چاپ پلی کربنات بسته به تعدادرنگ وتیراژکارمی تواندبه دوصورت سیلک ویاچاپ دیجیتال ساخته شود. درتعداد کم می توانیدازروش چاپ دیجیتال بهره ببریدکه درتعداد رنگ محدودیتی وجود ندارد"اما امکان برجسته سازی وجودنخواهدداشت.