فروش انواع کانکتورهای نظامی

Manufacturer of Printable Circuit Board
مدل ها
قطعه الکتريکي   32B N C  tnc  50  1  133  NE
قطعه الکترونيکي  11T N C  50  3  5  133  NE
قطعه الکترونيکي     11T N C  50  2  112  133  NE
قطعه الکترونيکي  11T N C  50  3  115  133  NH
قطعه الکترونيکي  31T N C  50  0  1  133  NE
قطعه الکترونيکي  33N  T N C  50  1  133  NE
قطعه الکترونيکي  33T N C   B N C  0  50  1  133  N
قطعه الکترونيکي  16S M A  50  2  50  111  NH
قطعه الکترونيکي  16S M A  50  2  105  111  NE
قطعه الکترونيکي  25S M A  50  2  5  111  NE
قطعه الکترونيکي  37S M A  50  0  1  111  NE
قطعه الکترونيکي  22S M B  50  0  3  111  NE
قطعه الکترونيکي  16N  50  3  15  133  NE
قطعه الکترونيکي  C 46  716  50  0  1  003  E
قطعه الکترونيکي  M S  3102  A 220  14 P
قطعه الکترونيکي  M S   3102  A  220  14 S
قطعه الکترونيکي  M S   3102  A  14 S  6 P
قطعه الکترونيکي  M S   3102  A  14 S  2 S
قطعه الکترونيکي  ms  500  P C S   M V  04

طراحی برد مدار چاپی