معرفی شرکت

Manufacturer of Printable Circuit Board
معرفی شرکت بهساز مدارمختصری ازتاریخچه شرکت بهسازمدار:

1- شرکت بهسازمدار دردهه سال 70با تعداد محدودی از افراد متخصص با عشق وعلاقه وافرنسبت به حرفه کارخود را شروع نمود و به مرورزمان به کمیتوکیفیت خودافزود.
2- دردهه سال هشتاد تعدادافراد تحصیل کرده آن افزایش یافت وسیستم کاری خود را ازحالت دستی به نیمه اتوماتیک تغییرداد.دراین مدت درمناقصه های مختلف از سازمانهای نظامی وغیرنظامی وصنعتی ونیمه صنعتی شرکت نمودوضمن موفقیت درکارهای محوله خدمات موثری داشته که سوابق ومدارک تقدیری ازشرکت بردالکترونیک نیزموجود میباشد.

3- شرکت مذکوردردهه سال 90 با افزایش نیروهای متخصص خودباتحصیلات لیسانس وفوق لیسانس وبا ارتقاء دستگاههای تولیدی مدرن وبه روزدنیا اقدام به تغییر نام شرکت از بردالکترونیک به بهسازمدارنمود.شرکت بهسازمدار موفق گردید ضمن کسب رضایت بیشترمشتریان تمام ارگانهای نظامی ودولتی استان اصفهان وشیراز وتعدادی ازشهرهای دیگروتمام سازمانهای دولتی که نیازبه مدارالکترونیکی دارندودانشگاهای(صنعتی.اصفهان.آزاد پژوهشکده های مختلف وکارخانه های تولیدلامپ وسیستم حفاظتی.لوازم برقی دیجیتالی.( واکثرتولیدکنندگان خرد دراستانهای(اصفهان-یزد-چهارمحال بختیاری-مازندران-آذربایجان-شیراز-کرمان و......) با این شرکت ارتباط بیشتری داشتند واز تولیدات وتخصص مطلوب این شرکت استفاده نمایند.
4- این شرکت افتخار داشته است که درسالهای گذشته مشاوره های تخصصی به تمام ارگانها واشخاص حقیقی وحقوقی ارائه دهد که بیشترین ارائه تخصص ومشاوره به ارگانهای حساس کشوردارد.
5- این شرکت درنظر دارد درصورتیکه تحریم ها مانعی ایجاد نکند ازامکانات پیشرفته دنیا بهرمندشده تا بتواند باتخصص وکیفیت وسرعت بالا وقیمت مناسب خدمات بیشتری ارائه نماید.