• ابعاد برد(میلی متر)
  • انواع فایل های مجاز : ddb, pcb, pcbdoc, pdsprj, lyt, pcb, pcbdoc, lyt, ddb, zip, rar.
    پسوند های مجاز: PCB و PcbDoc و pdsprj و LYTو ddb و zip و rar
  • 9 − 6 =
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .