شماره ثبت سفارشنامنام خانوادگیشماره همراهتاریخ ثبتنوع مدارچاپینوع فیبرضخامت مسضخامت مدار چاپیبرش نهاییپوشش نهاییرنگ چاپ محافظچاپ محافظچاپ قطعاترنگ چاپ قطعاتعرض mmارتفاع mmتست الکتریکالمونتاژچاپ کربنتوضیحات
شماره ثبت سفارشنامنام خانوادگیشماره همراهتاریخ ثبتنوع مدارچاپینوع فیبرضخامت مسضخامت مدار چاپیبرش نهاییپوشش نهاییرنگ چاپ محافظچاپ محافظچاپ قطعاترنگ چاپ قطعاتعرض mmارتفاع mmتست الکتریکالمونتاژچاپ کربنتوضیحات