معرفی شرکت بهساز مدار

circuit-board-microchip-svgrepo-com

شرکت بهسازمدار دردهه سال 70با تعداد محدودی از افراد متخصص با عشق وعلاقه وافرنسبت به حرفه کارخود را شروع نمود و به مرورزمان به کمیتوکیفیت خودافزود.

circuit-board-microchip-svgrepo-com

دردهه سال هشتاد تعدادافراد تحصیل کرده آن افزایش یافت وسیستم کاری خود را ازحالت دستی به نیمه اتوماتیک تغییرداد.دراین مدت درمناقصه های مختلف از سازمانهای نظامی وغیرنظامی وصنعتی ونیمه صنعتی شرکت نمودوضمن موفقیت درکارهای محوله خدمات موثری داشته که سوابق ومدارک تقدیری ازشرکت بردالکترونیک نیزموجود میباشد.

circuit-board-microchip-svgrepo-com

شرکت مذکوردردهه سال 90 با افزایش نیروهای متخصص خودباتحصیلات لیسانس وفوق لیسانس وبا ارتقاء دستگاههای تولیدی مدرن وبه روزدنیا اقدام به تغییر نام شرکت از بردالکترونیک به بهسازمدارنمود.شرکت بهسازمدار موفق گردید ضمن کسب رضایت بیشترمشتریان تمام ارگانهای نظامی ودولتی استان اصفهان وشیراز وتعدادی ازشهرهای دیگروتمام سازمانهای دولتی که نیازبه مدارالکترونیکی دارندودانشگاهای(صنعتی.اصفهان.آزاد پژوهشکده های مختلف وکارخانه های تولیدلامپ وسیستم حفاظتی.لوازم برقی دیجیتالی.( واکثرتولیدکنندگان خرد دراستانهای(اصفهان-یزد-چهارمحال بختیاری-مازندران-آذربایجان-شیراز-کرمان و……) با این شرکت ارتباط بیشتری داشتند واز تولیدات وتخصص مطلوب این شرکت استفاده نمایند.

circuit-board-microchip-svgrepo-com

این شرکت افتخار داشته است که درسالهای گذشته مشاوره های تخصصی به تمام ارگانها واشخاص حقیقی وحقوقی ارائه دهد که بیشترین ارائه تخصص ومشاوره به ارگانهای حساس کشوردارد.